Regulament al Campaniei de colectare baterii uzate SECȚIUNEA 1.

1

Regulament al Campaniei de colectare baterii uzate

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul prezentei campanii promoționale este IKEA România SA, cu sediul social în București, Sos. București – Ploiești Nr. 42, Sector 1, București România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/8161/2005, CUI RO 17547941, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD – suc Dorobanți, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentată legal prin doamna Violeta Neniță în calitate de Împuternicit Legal („IKEA” sau „Organizatorul”).

Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie este de acord cu termenii și condițiile desfășurării acesteia, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania „Colectare de baterii uzate” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 28 martie 2007 și ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 28 decembrie 2007.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfasoară în incinta centrului comercial IKEA din Șos. București–Ploiești 42A, Sector 1, București („Magazinul IKEA”).

SECȚIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani (denumit în prezentul Regulament „Client”) care, în perioada calendaristică 01.01.2019 – 31.12.2029, aduce la magazinul IKEA minimum 40 baterii portabile uzate, pentru a fi reciclate.

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea de baterii sau acumulatori electrici cadou, la alegerea clientului, astfel:

– Pentru bateriile portabile uzate aduse (cu excepția bateriilor tip pastilă) se oferă gratuit, la alegerea clientului, un set de 10 bucăți de baterii alcaline ALKALISK de 1,5V pentru 40 de baterii portabile uzate sau un set de 4 bucăți de acumulatori LADDA de 1,2V pentru 80 de baterii portabile uzate.

– Pentru mai mult de 160 de baterii portabile aduse (cu excepția bateriilor tip pastilă), se oferă 4 seturi de baterii sau 2 seturi de acumulatori.

2

– Pentru bateriile tip pastilă se oferă, la alegere, 1 set de baterii la 1 kg de baterii aduse sau 1 set de acumulatori la 2 kg de baterii aduse.

– Pentru mai mult de 4 kg de baterii tip pastilă aduse se oferă 4 seturi de baterii sau 2 seturi de acumulatori.

Clientul va aduce bateriile portabile uzate la magazinul IKEA, în timpul programului de lucru al magazinului, la departamentul Relații Clienți și le va scoate din ambalaj. Angajatul IKEA va număra sau cântări, după caz, bateriile, apoi va completa datele clientului în tabelul-proces verbal (Anexa 1). Clientul va prezenta un act de identitate la momentul semnării procesului verbal.

Beneficiază de bateriile noi numai participanții la campanie care au depus cantitatea de baterii portabile uzate menționată în prezentul Regulament.

Datele personale colectate nu vor fi folosite în scop de marketing sau publicitate. IKEA Romania SA este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidență al ANSPDCP cu nr. 21246 și va prelucra datele cu caracter personal ale Clienților in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul desfășurării Campaniei promoționale și sunt reprezentate de: numele, prenumele și semnătura Clientului.

Clienții beneficiază de următoarele drepturi, în temeiul prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către IKEA; (ii) dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și (v) dreptul de a se adresa justiției pentru exercitarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă sau de a formula plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în acest sens. Clienții își pot exercita drepturile prevăzute la punctele (i) – (iii) prin adresarea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa SC IKEA ROMANIA SA, Șos. București-Ploiești 42A, Sector 1, 013696 București sau prin e-mail la adresa info.bucuresti.ro@IKEA.com.

IKEA a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea confidențialității acestor date.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei promoționale nu vor fi dezvăluite de IKEA către terți cu excepția obligațiilor legale ale IKEA sau a cazurilor în care operatorii autorizați pentru gestionarea deșeurilor către care IKEA predă bateriile uzate în calitatea acestora de deșeuri sau organizațiile colective către care IKEA transferă responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor sale în domeniul deșeurilor de baterii și acumulatori necesita aceste informații conform legii.

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVE

Clienții nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor sau acumulatorilor noi și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promoției.

3

SECȚIUNEA 8. TAXE

Clienților care participă la această campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română, în cazul solicitării scrise a regulamentului, adresat Organizatorului la datele de contact precizate în secțiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Centrul Comercial).

SECȚIUNEA 9. DIVERSE

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, independent de culpa IKEA.

În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promoționale, IKEA își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament.

Regulamentul Oficial al promoției poate fi solicitat în copie în mod gratuit la numărul 021-407.45.32, număr cu tarif normal, luni-duminica, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat pe http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html.

Pentru întrebări legate de campania promoțională, participanții pot suna la numărul de telefon 021-407.45.32 începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până în data de 31 decembrie 2029 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificari să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificari în Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relații Clienți și/sau la adresa:

http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi

4

controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice clienților participanți la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Legea aplicabilă este legea română.

IKEA ROMÂNIA SA

BUCUREȘTI,

DECEMBRIE 2018

5

Anexa 1

Proces verbal de primire baterii Nr.crt

Data

Nr. baterii uzate-aduse

Nr. baterii predate catre client

Nr.acumulatori predati catre client

Nume prenume client

Semnatura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

***

40 baterii portabile uzate=1 set 10 bucăți baterii alcaline ALKALISK de 1.5 V

***

80 baterii portabile uzate=1 set de 4 bucăți de acumulatori LADDA de 1.2 V

***

mai mult de 160 baterii aduse=4 seturi de baterii sau 2 seturi de acumulatori

***

1kg baterii tip pastila=1 set de baterii alcaline ALKALISK de 1.5 V

***

2kg baterii tip pastila=1 set de 4 bucăți de acumulatori LADDA de 1.2 V

***

mai mult de 4 kg baterii tip pastila aduse=4 seturi de baterii sau 2 seturi de acumulatori