Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare Baterii și Acumulatori portabili uzați din Magazinele Decathlon

1. Organizatorii

Organizatorii Campaniei de colectare a Deșeurilor de Baterii și Acumulatori Portabili (DBA) sunt:

CCR Logistics System Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon +021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro,

CCR Rebat Ro SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, telefon +021 2000 493, fax +021 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro, denumite in continuare CCR
si

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş cu sediul în B-dul Eroilor, Pitești, nr. 4 – 6, jud. Argeș, CUI: 4318091, tel. +40 (0)248218319, e-mail : contact@isjarges.ro ,

prin Unitățile de învățământ înscrise la Campanie. denumiți în continuare Organizatori

2. Perioada de desfăşurare

Campania de colectare a DBA se desfășoară în perioada 1 octombrie 2019 29 mai 2020. Data limită de depunere a DBA în unitatea de învățământ este 29 mai 2020. Acordarea premiilor se va face la o dată anunțată în prealabil de CCR, inainte de incheierea anului școlar.

Regulamentul este intocmit de organizatori si poate fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

3. Participanţi

Campania se adresează copiilor si cadrelor didactice din unitățile preșcolare de învățământ, precum ale celor din unitățile de învățământ preuniversitar, din județul Arges.
Inscrierea in campanie se face pe baza formularului de inscriere transmis prin email de c
tre Organizatori și care trebuie completat și transmis de consilierul educativ sau responsabilul de programe i proiecte din unitatea de nvățământ care dorește înscrierea.

In baza nscrierii, grupele/clasele implicate vor avea posibilitatea să participe la activitățile de educare și informare propuse de organizatori pe perioada campaniei, dar și la acțiunile de colectare deșeuri din cadrul unităților de învățământ.

1

`

Cantităţile predate de copii se vor depozita in cutiile de colectare puse la dispoziție de organizatori, profesorul coordonator din fiecare clasă ținând evidența deșeurilor predate de copii.
Predarea
deșeurilor către CCR se face în baza comenzii trimise de profesorul coordonator de programe i proiecte către reprezentatul CCR, prin email.

Participanţii la Campania ”Olimpiada deșeurilor” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

4. Premiile

Participanții la campanie pot câștiga următoarele premii până la finalul campaniei:

 1. Premii individuale (pentru fiecare copil care predă deșeuri de baterii):

  • Pentru 2 kg de baterii (aproximativ 100 buc) predate până in data de

   01.03.2020 – un produs electronic in valoare de până la 30 lei;

  • Pentru 5 kg de baterii (aproximativ 250 buc) predate până in data de

   01.05.2020- un produs electronic in valoare de până la 60 lei.

 2. Premii colective (pentru clasa/grupa care atinge pragul de cantitate predată):

  • Premiul I – acordat pentru minim 200 de kg baterii colectate per clasa (constă intr-o excursie cu clasa- premiul total fiind in valoare de 3000 lei

   cu TVA/județ, indiferent câte clase sunt câștigătoare);

  • Premiul II acordat pentru cantitati cuprinse intre 100 kg si 199 kg DBA

   colectate per clasa (constă în echipamente sportive in valoare de 600

   lei/județ, indiferent de numărul claselor câștigătoare);

  • Premiul III – acordat pentru cantitati cuprinse intre 50 kg si 99 kg DBA

   colectate per clasa (constă în echipamente electronice in valoare de 400 lei/județ, indiferent de numărul claselor câștigătoare)

   5. Mecanismul de desfăşurare

   Toți copiii care depun in cutiile special amenajate baterii uzate, în perioada 1 octombrie 2019 29 mai 2020, intră în cursa câștigării premiilor menționate la punctul 4.
   Profesorul responsabil de proiect din școală/grădiniță va completa un tabel cu clasele care au predat deșeuri și greutatea deșeurilor, cântărită prin mijloace proprii sau la momentul preluării de către operatorul autorizat indicat de CCR.

   Perioadele de ridicare a deșeurilor din unitatea școlară sunt următoarele:

 1. 15-29 februarie 2020 (pentru cele minim 2 kg de baterii/copil);

 2. 15-30 aprilie 2020 (pentru cele minim 5 kg de baterii/copil);

 3. 15-30 mai 2020 (pentru premiile colective/clasa).

Deșeurile de baterii vor fi colectate de către operatori autorizați pentru colectarea deșeurilor de baterii, parteneri agreați de Organizatori.

6. Desemnarea câştigătorilor

În urma centralizării datelor, se va determina clasamentul final al claselor/grupelor participante in Campania ”Olimpiada deşeurilor”.
Premie
rea câștigătorilor se va face la o dată care va fi anunțată în prealabil de către CCR. La primirea premiului, reprezentantul clasei câștigătoare va semna un Proces Verbal de Predare – Primire a premiului.

2

`

Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor.

7. Erori

Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuat după data de semnare a Procesului- Verbal de Predare-Primire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorilor.
În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

8. Protecţia datelor personale

Participanţilor la Campania ”Olimpiada deşeurilor” le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin participarea la Campania ”Olimpiada deşeurilor” participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, imaginea lor să fie făcută publică şi folosită în scopuri publicitare de către Organizatori, în diverse materiale tipărite, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.