Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare baterii uzate „Fiecare baterie contează!”

„Noul Tu Găsește putere în reciclare”

  1. Organizator

Organizatorul Campaniei „Noul Tu Găsește putere în reciclare” este:

CCR REBAT având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J40/11562/07.12.2009, Cod unic de înregistrare 26300001 telefon +40 374 833 583 fax +40 374 833 588, e-mail office@ccrromania.ro, reprezentată prin Administratori Patrick Wiedemann si Gheorghe Loloiu.

Partener:

Partenerul campaniei este KAUFLAND ROMANIA SCS, persoană juridică, cu sediul în Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr 120-144, Sector 2, având cod unic de înregistrare nr. RO 15991149, nr. de ordine în Registrul Comertului J40/17052/2003, cont bancar nr. RO02INGB0001008156558910 deschis la ING BANK, reprezentată prin Gabiel Ludovic Vinte, în calitate de Administrator,

  • Perioada de desfăşurare

Campania „Noul Tu Găsește putere în reciclare” se va desfăşura în cadrul reţelei de magazine KAUFLAND, în perioada 01 Ianuarie 2021  – 31 Decembrie 2021.

  • Data limită de depunere a bateriilor uzate în cutiile de colectare este: 31 Decembrie 2021, ora 22.00.
  • Participanţi

La campanie pot participa toate persoanele fizice care aduc baterii și acumulatori portabili uzați în cuantumul stabilit, conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31 Decembrie 2021 ora 22.00.

Participanţii la Campania „Noul Tu Găsește putere în reciclare” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial, conform celor menţionate mai jos.

  • Premiile

În cadrul Campaniei „Noul Tu Găsește putere în reciclare” organizatorul oferă la schimb o baterie nouă marca K-Classic pentru 6 baterii uzate predate.

Valoarea totală a premiilor va fi de minim 35.000 lei.

Persoanele fizice care predau peste 1000 de baterii uzate trebuie sa completeze o Declarație pe proprie răspundere conform Anexei 1, la prezentul regulament.

Organizatorul îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Beneficiază de bateriile noi numai participanţii la campanie care au depus cantitatea de baterii și acumulatori portabili uzați menționat în secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

  • Mecanismul de desfăşurare

Orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, care va depune în perioada perioada 01 Ianuarie 2021  – 31 Decembrie 2021 ora 22.00 la punctele de colectare organizate în rețeaua de magazine KAUFLAND, un număr de 6 baterii şi acumulatori portabili uzați vor primi 1 baterie nouă marca K-Classic.

Depunerea bateriilor în cutiile de colectare special amenajate în magazinul KAUFLAND participant se

realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant.

La predarea bateriilor se va ține evidența bateriilor uzate primite de la Clienți și a bateriilor noi acordate Clienților de către responsabilul KAUFLAND după modelul de mai jos:

Proces Verbal de predare – primire Campanie de colectare baterii din rețeaua de magazine KAUFLAND
Nr. CrtDataNr de baterii uzate predateNr baterii noi acordate primite
1
2
….
….
Total  
Semnătura responsabil KAUFLAND

În cazul identificării de către Organizator a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

6. Erori

Reclamaţiile cu privire la bateriile oferite la schimb efectuate după data de predare, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizator dacă au fost primite până la data de 31 Decembrie 2021 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorului prevazută în preambul cu confirmare de primire.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

       8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorilor din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

       9. Protecţia datelor personale

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii sau a

oricărei forme de prelucrare ilegala in cazul in care apar astfel de date.

      10. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament,

în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o

decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro şi www.KAUFLAND.ro

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorului

în raporturile cu participanții.

       11. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant fie la biroul de informații, fie

pe site-ul www.rebat.ro şi www.KAUFLAND.ro, sau printr-o solicitare scrisă la sediul CCR Rebat RO

SRL. Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul

Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura

în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.

Regulamentuloficial al Campania„Noul Tu Găsește putere în reciclare” va fi publicat la adresele www.rebat.ro şi www.KAUFLAND.ro .

CCR REBAT premiază responsabilitatea față de mediu

Anexa 1

Declarație pe proprie răspundere

S-a primit de la …………………………………………………………… (Nume Prenume) domiciliat în Județul …………………, Localitatea …………………………………….., adresa ……………………………… …………………………………………………………………………….

BI/CI serie ………… numar …………………., un număr de ………………… baterii uzate în campania de colectare deșeuri de baterii uzate „Noul Tu Găsește putere în reciclare” din magazinul Kaufland nr…..

Declar pe proprie răspundere că deșeurile predate, provin din:

  1. Gospodărie proprie
  2. Alte surse …………………………………………………… (de menționat sursa)

Cunosc faptul că falsul în declarație constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal.

Data ………………………………………………….

Magazin Kaufland                                                                     Participant campanie