Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare baterii și acumulatori portabili uzați, „Fiecare baterie contează!, valabil în magazinele CORA

 

1.     Organizatorii

Organizatorii CampanieiFiecare baterie contează!” sunt:

 

CCR REBAT SRL, având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/11562/07.12.2009, Cod unic de înregistrare RO26300001, telefon +021 2000 493, fax +021 2000 494, e-mail office@ccrromania.ro, reprezentată prin Administrator Gheorghe Loloiu

 

Și

 

S.C ROMANIA HIPERMARCHE SA, cu sediul în Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, sectorul 3, Bucuresti, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/38/2002, CUI 14374293, reprezentată prin Bertrand Gregori, în calitate de Secretar General, denumită în continuare Partener

 

denumiţi în continuare Organizatori.

 

2.     Perioada de desfăşurare

ü Campania” Fiecare baterie contează!” se va desfăşura în cadrul magazinelor Cora din Romania, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire pe perioade de câte un an calendaristic, prin acordul scris al ambelor părți, prin încheierea unui act adițional.

ü  In cadrul Campaniei, la fiecare 10 (zece) baterii și/sau acumulatori portabili uzați predați, clienții primesc câte o baterie nouă la schimb, marca Varta.

ü  Organizatorii își rezervă dreptul de a limita numărul de baterii/acumulatori predați de către un client, in cazul în care este pusă la îndoială buna-credință a clientului. Astfel, organizatorii pot limita predarea de baterii la un număr de maxim 120 de baterii și/sau acumulatori portabili uzați într-o singură tranșă. Pentru orice cantitate de deșeuri de baterii și acumulatori mai mare decât cea precizată anterior, Organizatorii vor lua legătura personal cu clientul pentru a i se oferi condiții speciale de predare a deșeurilor.

ü  In cadrul campaniei, nu vor fi luate in considerare la rata de schimb bateriile tip pastilă.

ü  Data limită de depunere a bateriilor uzate în cutiile de colectare este: 31 Decembrie 2021 ora 16.00.

ü  Depunerea bateriilor în cutiile de colectare special amenajate în magazinele Cora se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant, in spațiul destinat Relației cu clienții. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

 

3.     Participanţi

La campanie pot participa toate persoanele fizice care aduc baterii și acumulatori portabili uzați în cuantumul stabilit, conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31 Decembrie 2021, ora 16.00.

 

Participanţii la Campania Fiecare baterie contează!” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial, conform celor menţionate mai jos.

 

4.     Premiile

 

În cadrul Campaniei Fiecare baterie contează” organizatorii oferă la schimb câte o baterie nouă Fujitsu Alcalina R3 AA sau Fujitsu Alcalina R6 AAA pentru fiecare 10 (zece) baterii și/sau acumulatori portabili uzați predați.

 

Organizatorii îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Beneficiază de bateriile noi numai participanţii la campanie, persoane fizice, care au depus cantitatea de baterii și acumulatori portabili uzați menționat în secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

 

5.     Mecanismul de desfăşurare

Orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, care va depune în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, ora 16.00, la punctele de colectare organizate în magazinele Cora, un număr de minim 10 baterii şi acumulatori portabili uzați vor primi 1 baterie nouă nouă Fujitsu Alcalina R3 AA sau Fujitsu Alcalina R6 AAA.

 

Depunerea bateriilor în cutiile de colectare special amenajate în magazinele Cora participante se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant.

 

La predarea bateriilor se va ține evidența bateriilor uzate primite de la clienți și a bateriilor noi acordate clienților de către responsabilul magazinului Cora, după modelul de mai jos:

 

Proces Verbal de predare – primire

Campanie de colectare baterii din rețeaua de magazine …………….

Nr. Crt

Data

Nr de baterii uzate predate

Nr baterii noi acordate primite

Semnătură Client

1

 

2

 

….

 

….

 

 

Total

 

 

 

Semnătura responsabil ……………..

 

În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

 

6. Erori

Reclamaţiile cu privire la bateriile oferite la schimb efectuate după data de semnare a procesului-verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizatori dacă au fost primite până la data de 31 Decembrie 2021 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorilor prevazută în preambul cu confirmare de primire și conținut declarat.

 

 

 

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşticompetente din Bucuresti.

 

8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și invenitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

10. Protecţia datelor personale

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea acestor date împotriva dezvăluirii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală

 

11. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorului în raporturile cu participanții.

 

12. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant fie la biroul de infrmații, fie pe site-ul Organizatorilor –  www.rebat.ro sau printr-o solicitare scrisă la sediul CCR Rebat.

Participarea la aceasta campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modifcărilor.

 

 

Regulamentul oficial al Campania Fiecare baterie contează!” va fi publicat la adresa www.rebat.ro si www.campaniideseurirebat.ro

 

 

 

 

 

Dr. Gheorghe Loloiu – Administrator             Bertrand Gregori- Secretar General

Andrei George Pliumbuitu- Imputernicit        

                                   

 

S.C. CCR REBAT RO S.R.L                                       S.C. ROMANIA HYPERMARCHE SA