Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare Baterii și Acumulatori portabili uzați din Magazinele KAUFLAND

 1. Organizatorii

Organizatorii Campaniei sunt:

 

S.C. CCR REBAT RO S.R.L. cu sediul în București, Calea Dorobanți, Nr. 53, sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București cu nr. J40/11562/2009, CUI RO 26300001, reprezentată prin Matthias Burger și Gheorghe Loloiu în calitate de Administratori, denumită în continuare CCR, și

KIK Textilien und Non-Food SRL cu sediul în Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 51 N, sector 3, inregistrată la Registrul Camerei de Comerț cu nrJ40/19644/2017, CUI RO 38530322, reprezentată prin dna Raluca Hartmann, în calitate de Administrator, denumită în continuare Partener

 

denumiţi în continuare Organizatori.

 1. Modalitate de desfăşurare

Campania denumită Fiecare baterie contează!” se va desfăşura în cadrul reţelei de magazine ale Partenerului, în perioada 01.11.2020-31.10.2021, astfel:

 • La fiecare 7 baterii portabile uzate predate clienții primesc 1 baterie nouă, tip AA sau AAA.
 • Data limită de predare a bateriilor portabile uzate în cutiile de colectare este 10.2021, ora 16.00.
 • Bateriile portabile uzate se vor preda de către clienți in cutiile special amenajate puse la dispoziție de către CCR, cu brandul campaniei CCR și amplasate in locurile indicate de Partener.
 • Partenerul va informa clienții despre campanie, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de CCR, dar și prin comunicare verbală in momentul achitării de produse la casa de marcat.
 • Depunerea bateriilor uzate în cutiile de colectare se realizează în perioada programului de lucru al magazinului participant.

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

 1. Participanţi

La campanie pot participa toate persoanele fizice care aduc baterii portabile uzate în cantitatea stabilită conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31.10.2021, ora 16.00.

Participanţii la Campania ”Fiecare baterie contează!” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

 1. Premiile

În cadrul Campaniei ”Fiecare baterie contează!” organizatorii oferă o baterie nouă in schimbul a 7 (șapte) baterii uzate.

Organizatorii îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Beneficiază de bateriile noi numai participanţii la campanie, persoane fizice, care au depus cantitatea de baterii portabile uzate menționată în prezentul Regulament.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

 1. Erori

Reclamaţiile cu privire la bateriile noi oferite la schimb efectuate după data de semnare a procesului-verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizatori dacă au fost primite până la data de 01.10.2021 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorilor prevazută în preambul cu confirmare de primire.

 

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 1. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 1. Protecţia datelor personale

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea acestor date împotriva dezvăluirii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală.

 1. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro .

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorilor în raporturile cu participanții.

 1. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în magazinul Partener, fie pe site-ul Organizatorilor www.rebat.ro, fie printr-o solicitare scrisă la sediul CCR Rebat RO SRL.

Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.

Regulamentul oficial al Campania ”Fiecare baterie contează!” va fi publicat la adresa www.rebat.ro