Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare deșeuri de baterii uzate din Magazinele HORNBACH, cu baterii la schimb Fiecare baterie contează!

  1. Organizatorii

Organizatorii Campaniei ”Fiecare baterie contează” sunt:

SC CCR REBAT RO SRL având sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 53, sector 1, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J40/11562/07.12.2009, Cod unic de înregistrare 26300001 telefon +021 2000 493, fax +021 2000 494, e-mail office@ccrromania.ro, reprezentată prin Administrator Gheorghe Loloiu.

Și

HORNBACH CENTRALA SRL, persoană juridică română cu sediul central în Str Hornbach Nr 17-21, comuna Domnesti, cod postal 077090, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J23 / 699 / 2010, Cod unic de înregistrare 17777320, reprezentată prin Mugurel Horia Rusu si Adriana Zaharia,

denumiţi în continuare Organizatori.

  • Perioada de desfăşurare

Campania ”Fiecare baterie contează” se va desfăşura în cadrul reţelei de magazine HORNBACH, în perioada 01 Ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2021.

  • La fiecare 7 baterii uzate predate Clienții Hornbach primesc 1 baterie nouă marca Varta de tip AA sau AAA de 1,5V
  • Data limită de depunere a bateriilor uzate în cutiile de colectare este: 31 Decembrie 2021, ora 20.00.
  • Depunerea bateriilor în cutiile de colectare special amenajate în magazinul Hornbach participant se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant.

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

  • Participanţi

La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani care aduc baterii uzate în cuantumul stabilit, conform secțiunii 4 – Premii, până la data de 31 Decembrie 2021, ora 20.00. Participanţii la Campania ”Fiecare baterie contează!” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial, conform celor menţionate mai jos.

  • Premiile

În cadrul Campaniei ”Fiecare baterie contează” Organizatorii oferă la schimb o baterie nouă marca Varta de tip AA sau AAA de 1,5V pentru 7 baterii uzate predate.

Organizatorii îşi asumă în totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.

Beneficiază de bateriile noi numai participanţii la campanie, persoane fizice, care au depus cantitatea de baterii și acumulatori portabili uzați menționat în secțiunea 5 – Mecanismul de desfăşurare.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a bateriilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte bunuri.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorii în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

  • Mecanismul de desfăşurare

Orice persoană fizică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, care va depune în perioada 01 Ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2021 un numar de 7 baterii uzate va primi o baterie nouă marca Varta.

Bateriile tip pastilă se colecteaza, insa nu fac obiectul campaniei.

Se accepta numai bateriile portabile provenite de la persoane fizice.

La calculul raportului de schimb se va considera greutatea medie de 24 de grame pentru o baterie uzată. În cazul in care se constată că o persoană fizică aduce baterii cu greutatea mai mică de 24 de grame/baterie uzată, se va lua în considerare majorarea ratei de schimb de către persoana responabilă din cadrul magazinului Hornbach. In situația in care o persoană fizică predă la punctul de colectare o cantitate de peste 30 kg de baterii uzate, acestea vor fi cântărite in cadrul magazinului Hornbach.

Depunerea bateriilor uzate în cutiile de colectare special amenajate în magazinul HORNBACH participant se realizează în perioada Programului de Lucru a magazinului participant.

În cazul identificării de către Organizatori a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

6. Erori

Reclamaţiile cu privire la bateriile oferite la schimb vor fi luate in considerare daca sunt efectuate in momentul primirii acestora de catre participant, ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorilor, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizatori dacă au fost primite până la data de 30 decembrie 2021 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorilor prevazută în preambul cu confirmare de primire.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor asumate pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Codului civil. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10. Protecţia datelor cu caracter personale.

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii sau a oricărei forme de prelucrare ilegala in cazul in care apar astfel de date.

11. Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității

Organizatorilor, din motive independente de voința lor, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe www.rebat.ro și www.hornbach.ro.

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorului în raporturile cu participanții.

12. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant fie la biroul de informații, fie pe site-ul Organizatorilor – www.rebat.ro sau printr-o solicitare scrisă la sediul CCR REBAT.

Participarea la aceasta Campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, cu condiția anunțării modifcărilor.

Regulamentul oficial al Campaniei ”Fiecare baterie contează!” va fi publicat pe site-urile www.rebat.ro, www.campaniideseurirebat.ro  și www.hornbach.ro  şi în locaţiile de desfăşurare a Campaniei.

HORNBACH și CCR premiază responsabilitatea față de mediu